Wyborcze Zebranie Członków – PORZĄDEK OBRAD

Posted on

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór komisji mandatowej
 3. Stwierdzenie praworządności Zgromadzenia
 4. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za pierwsze półrocze 2020 roku
 7. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 9. Przystąpienie do wyborów władz Stowarzyszenia
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 11. Ukonstytuowanie się Zarządu poprzez wybór Prezesa Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  i Sądu Koleżeńskiego
 12. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne